Helse, Miljø og Sikkerhet

Gjennom mange års samarbeid med de største aktørene i offshore næringen, har ESS opparbeidet seg høy kompetanse innen helse, miljø og sikkerhet.

Sammen med våre aktive og engasjerte medarbeidere har ESS bygget opp et systematisk, funksjonelt og levende HMS system som stadig videreutvikles.

ESS hadde ingen fraværsskader offshore i 2010, heller ingen skader som førte til medisinsk behandling eller alternativt arbeid.

ESS er sertifisert etter standardene NS-EN ISO 9001:2008, NS-EN ISO 14001:20014 og OHSAS 18001:2007

Sertifikater for selskapene:

Helse

Vårt mål innen helse er å ha friske, motiverte og engasjerte medarbeidere. ESS har etablert intern bedriftshelsetjeneste, som igjen har opprettet et nettverk av faglig ekspertise som lege, fysioterapeut, psykolog, psykiater, yrkeshygieniker m.m. Vårt mål er å bevare arbeidstakere friske og motiverte, og legger fortrinnsvis vekt på det forebyggende helsearbeidet. Dette innebærer at vårt helsenettverk ofte kommer inn med kompenserende tiltak på et tidlig tidspunkt, slik at den ansatte i størst mulig grad unngår sykemelding. ESS legger også stor vekt på informasjonskampanjer og fysisk trening.

Sikkerhet

Vårt mål innen sikkerhet er null (0) skader på mennesker og materiell. ESS baserer sitt sikkerhetsarbeid på 0-filosofien. Det vil si at vårt mål er 0 skaer. HMS-arbeidet har en sterk posisjon i bedriften, fra den øverste ledelse til aktive og engasjerte medarbeidere. Vårt fokus er rettet mot forebyggende arbeid; informasjon, kartlegging av uønskede hendelser og nestenulykker, samt erfaringsoverføring. Et velutviklet verneapparat og egen HMS-leder i ESS sørger for at vi oppnår stadig bedre resultater.

Ytre Miljø

Vårt mål er minst mulig skader på det ytre miljøet. På bakgrunn av de hygieniske kravene som stilles til vårt arbeid med tilberedning av mat og renholdskvalitet, er det behov for å benytte effektive rengjøringsmidler. Det har dermed vært en utfordring for ESS å finne frem til metoder og kjemikalier som medfører minst mulig skade på det ytre miljøet. Gjennom systematisk arbeid gjennom en årrekke har vi oppnådd å redusere bruken av kjemikalier betydelig. ESS arbeider også aktivt med kildesortering, gjenbruk og minimalisering av engangsartikler.